RADIO

MIVAR

R 41B

OM - FM

€  40

RADIO

MIVAR 

mod. R49

STEREO 

OL-OM-OC-FM 

€ 30

RADIO 

EUROPHON 

mod.  FM 806 

AM - FM 

€  20

RADIO

EUROPHON 

FM  806

AM-FM 

€ 15

RADIO 

EUROPHON  

mod. 800 

AM - FM 

€ 15

RADIO 

PHONOLA 

mod. R 4466 

AM - FM 

€  15

RADIO  

PHILIPS 

mod. D2500 

AM - FM 

€  15

RADIO 

RAJMAR 

OM 

€ 10